Dębica, dnia 9 marca 2016 r.

Zasady korzystania z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w 2016 roku

Postanowienia ogólne

 1. Dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest
  w następującym zakresie:
 • dofinansowanie wypoczynku
 • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
 • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej

 

 1. Dofinansowanie ze środków ZFŚS otrzymują:
 • pracownicy zatrudnieni w Firmie na podstawie umowy o pracę bez względu na długość zatrudnienia
 • byli Pracownicy, którzy są na emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym, a Firma Oponiarska była ostatnim miejscem ich pracy
 • członkowie rodzin

Za członków rodziny pracownika uważa się:

 • współmałżonka prowadzącego z osobą uprawnioną wspólne gospodarstwo domowe
 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie
  w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków w wieku do 18 lat, a jeśli się uczą i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia
 • osoby wymienione jak wyżej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – bez względu na wiek

 

 1. Świadczenia wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione są od sytuacji życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego.
 2. Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie ze środków ZFŚS składają w Dziale Personalnym (w Punkcie Obsługi Pracownika) własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej” (Załącznik nr 1) podając próg dochodowy przypadający na członka rodziny, oraz „Wniosek o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016r” (Załącznik nr2) w terminie do dnia 31 marca 2016 r.
 3. Komisja Socjalna ma prawo poprosić osoby składające „Oświadczenie” o przedłożenie stosownych dokumentów
  (m.in. PIT -36 lub 37) w celu weryfikacji progów dochodowych.
 4. Pracownicy, którzy w uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu itp.) nie złożą do dnia 31 marca 2016 r. oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4 oraz pracownicy nowo przyjęci do Firmy po tej dacie, mają prawo złożyć oświadczenie w późniejszym terminie z zachowaniem prawa do otrzymania dofinansowania
  z ZFŚS. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, pracownik zostanie pozbawiony prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS w 2016 r. oraz jest zobowiązany do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia w formie potrącenia z wynagrodzenia według obowiązujących przepisów.
 5. Ustala się następujące progi dochodowe w relacji do średniego dochodu brutto na członka rodziny:
Próg dochodowy I II III IV V VI
Średni dochód brutto na członka rodziny (w złotych) do 800 Od 800,01 do 1200 Od 1200,01 do 1600 Od 1600,01 do 2500 Od 2500,01 do 4000 powyżej  4000

 

 1. Pracownicy, których dochód brutto na członka rodziny przekracza kwotę 4000 złotych są wyłączeni
  z dofinansowania wypoczynku. Mogą oni natomiast korzystać z pozostałych świadczeń w ramach ZFŚS po spełnieniu określonych kryteriów socjalnych.
 2. W ramach przyznanego dla poszczególnych progów dochodowych limitu, pracownik ma do wyboru jedną z niżej wymienionych form dofinansowania:
 • dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci, które ukończyły 8 lat oraz do czasu rozpoczęcia turnusu nie ukończyły 18 roku życia, w formie kolonii lub obozu letniego organizowanego przez Firmę

 

 1. Pracownik poza przyznanym limitem dofinansowania po spełnieniu określonych kryteriów socjalnych może skorzystać również z następujących świadczeń:
 • wypoczynek dzieci pracowników (kolonie i obozy letnie)
 • paczka mikołajkowa dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2013
 • Imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjno – sportowe organizowane przez Związki Zawodowe i Firmę

 

Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki

 

 1. Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki zostanie wypłacone uprawnionym pracownikom za pomocą przelewu na konto w dniu 15 czerwca 2016 r.
 2. Dofinansowanie w formie gotówki, przekraczające kwotę 380 zł stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Pracownicy, których dzieci skorzystają z wypoczynku w formie kolonii/obozu letniego organizowanego przez Firmę przekazują swoje dofinansowanie na pokrycie kosztów kolonii. Kwota przekazana na dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci jest w części pokrywającej koszt kolonii/obozu wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku dofinansowania kosztów kolonii w całości dla pracowników z pierwszego progu dochodowego (do 800 zł), pełna kwota dofinansowania, o którym mowa w pkt 13 zostanie przekazana na konto pracownika w dniu 15 czerwca 2016 r.
 4. Wysokość dofinansowania wypoczynku pracowniczego w formie gotówki dla poszczególnych progów ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników „Oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej”
  i podana do wiadomości pracowników w terminie do końca maja 2016 r.

 

Dofinansowanie wypoczynku dzieci w formie kolonii/obozu

 

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników w formie kolonii/obozu organizowanego przez Firmę jest złożenie przez pracownika w terminie do dnia 31 marca 2016 r. następujących dokumentów:
 • „Oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej” (Załącznik nr 1)
 • „Wniosek o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 roku” (Załącznik nr 2)
 • „Kartę zgłoszenia dziecka pracownika Firmy Oponiarskiej na wypoczynek letni w 2016 roku” (Załącznik nr 3)

 

 1. Składając dokumenty wymienione w punkcie 15 pracownicy otrzymują dodatkowo „Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, którą po wypełnieniu należy złożyć w Dziale Personalnym (w Punkcie Obsługi Pracownika) do dnia 15 maja 2016 r.
 2. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników w formie kolonii lub obozu zorganizowanego przez Firmę jest w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.21 ust.1 pkt. 78a).
 3. Uwzględniając kryteria socjalne, pracownicy, których dzieci skorzystają z wypoczynku w formie kolonii lub obozu letniego otrzymają dofinansowanie w wysokości zgodnie z poniższą tabelą:
Średni  dochód brutto na członka rodziny (w zł) Wysokość  dofinansowania do wypoczynku dzieci
do  800 100% (pełny koszt kolonii)
od 800,01  do 1200 1200 zł
od 1200,01  do  1600 900 zł
od 1600,01  do  2500 600 zł 
powyżej 2500 brak dofinansowania

 

 1. Jeżeli w Firmie pracuje obydwoje rodziców, to otrzymują oni jedno dofinansowanie wypoczynku letniego na każde dziecko.
 2. Dofinansowanie wypoczynku letniego przysługuje na każde dziecko w rodzinie pracownika spełniające następujące kryteria:
 • dziecko ukończyło 8 lat a do czasu rozpoczęcia turnusu nie ukończy 18 roku życia
 • średni dochód brutto na członka rodziny w 2015 r. nie przekroczył kwoty 2500 zł

 

 1. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych z wyjazdu dziecka na kolonie/obóz po dniu 15 czerwca 2016 roku przekazane na pokrycie kosztów kolonii/obozu dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki zostanie przekazana na konto pracownika w miesiącu wrześniu.

Paczka mikołajkowa dla dzieci

 

 1. Dofinansowanie przysługuje pracownikom, które posiadają dzieci urodzone w latach 2003 – 2013 zgodnie
  z poniższą tabelą.
Średni  dochód brutto na członka rodziny (w złotych) Wartość paczki mikołajkowej
do  1600 100 zł
powyżej 1600 90 zł
 1. Jeżeli w Firmie pracuje obydwoje rodziców, to otrzymują oni jedną paczkę mikołajkową na każde dziecko spełniające warunek zawarty w punkcie 28.
 2. Dofinansowanie w formie paczek mikołajkowych dla dzieci podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa organizowana

 

 1. Środki ZFŚS mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością kulturalno – oświatową
  i rekreacyjno – sportową organizowaną przez Związki Zawodowe i Firmę oraz na dofinansowanie biletów wstępu dla pracowników Firmy.
 2. Pracownicy mogą korzystać z dofinansowania biletów wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe organizowane w DK KOSMOS przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Każdy pracownik ma prawo do nabycia po preferencyjnych cenach raz w miesiącu jednego biletu na członka rodziny z uwzględnieniem kryterium socjalnego.
 3. Dofinansowanie biletów wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjno – sportowe dla pracowników Firmy ze środków ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Pomoc materialna

 

 1. Pracownicy Firmy, emeryci, renciści oraz pracownicy, którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne a ostatnim ich miejscem pracy była Firma Oponiarska, mogą być objęci pomocą materialną
  w formie zapomóg dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Zapomogi udzielane są w ramach środków przewidzianych w planie ZFŚS na 2016 r. na pomoc materialną po uprzednim złożeniu odpowiednio udokumentowanego „Wniosku o udzielenie zapomogi
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”
 2. Wnioski na zapomogi dla wyżej wymienionych osób pobiera się i składa w Dziale Personalnym (w Punkcie Obsługi Pracownika).
 3. Wnioski pracowników, emerytów i rencistów oraz byłych pracowników, którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne rozpatruje Komisja Socjalna składająca się z przedstawicieli Firmy i przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Firmie.
 4. Kryteria przyznawania zapomóg dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników, którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne oraz członków ich rodzin stanowią Załącznik nr 4 do niniejszych zasad.
 5. Z tytułu zgonu pracownika, emeryta i rencisty oraz pracownika, który przeszedł na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne a jego ostatnim miejscem pracy była Firma, świadczenie otrzymuje osoba, która przedstawi jednocześnie dokument potwierdzający pochówek (np. faktura) oraz akt zgonu.
 6. Z tytułu zgonu członka rodziny pracownika, pracownik otrzymuje świadczenie w związku ze śmiercią współmałżonka, dzieci własnych i/lub przysposobionych na mocy wyroku sądu i uczących się do 26 roku życia, będących na jego utrzymaniu.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie formy dofinansowania ze środków ZFŚS uzgodnione przez Pracodawcę i Związki Zawodowe mają charakter uznaniowy i nie podlegają roszczeniom ze strony osób wymienionych w punkcie 2 powyższych zasad.
 2. Powyższe zasady dotyczące korzystania z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikają z zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i obowiązują w Firmie w 2016 roku.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1„Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika”
 2. Załącznik nr 2 „Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w roku 2016”
 3. Załącznik nr 3 „Karta zgłoszenia dziecka pracownika na wypoczynek letni w roku 2016”
 4. Załącznik nr 4 „Kryteria przyznawania zapomóg”