Zasady korzystania z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Firmie Oponiarskiej   Dębica S.A. w 2023 r.

Postanowienia ogólne

1. Okres obowiązywania poniższych zasad obowiązuje od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.

2. Dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:

 • dofinansowanie wypoczynku
 • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
 • prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej
 • prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej

3. Dofinansowaniem ze środków ZFŚS objęci są:

 • pracownicy zatrudnieni w Firmie na podstawie umowy o pracę
 • byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę, rentę oraz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Firmą Oponiarską
 • członkowie rodzin w/w

4. Za członków rodziny pracownika uważa się:

 • współmałżonka prowadzącego z osobą uprawnioną wspólne gospodarstwo domowe
 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków w wieku do 18 lat, a jeśli się uczą i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia
 • osoby wymienione jak wyżej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – bez względu na wiek

5. Byli pracownicy którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Firmą  Oponiarską, wnioskując o zapomogę z ZFŚS zobowiązani są przedstawić kserokopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia.

6. Świadczenie wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego określonego w niniejszych Zasadach. Wartość świadczeń socjalnych rzeczowych i pieniężnych w roku podatkowym 2022 jest wolna od podatku dochodowego do łącznej kwoty nieprzekraczającej 2000 zł. Zapomogi losowe udzielane z ZFŚS są w całości zwolnione z podatku dochodowego.

7. Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie ze środków ZFŚS składają w Punkcie Obsługi Pracownika (POP) własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i  materialnej pracownika” (załącznik nr 1) podając dochód przypadający na członka rodziny, w terminie do dnia  31 maja 2023 r.

8. Komisja Socjalna w celu weryfikacji oświadczenia złożonego przez pracownika i ustalenie stanu faktycznego sytuacji życiowej i materialnej ma prawo poprosić o przedłożenie stosownych dokumentów (zeznanie podatkowe PIT za poprzedni rok)

9. W przypadku podania w oświadczeniu nieprawdziwych informacji, pracownik zostanie pozbawiony prawa do  korzystania ze świadczeń ZFŚS w 2023 r. oraz zostanie zobowiązany do zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w formie potrącenia z wynagrodzenia według obowiązujących przepisów.

10. Pracownicy, którzy w uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu itp.) nie złożą do dnia 31 maja 2023r. oświadczenia o którym mowa w punkcie 7 oraz pracownicy nowo  przyjęci do Firmy w 2022 roku, mają prawo złożyć oświadczenie w późniejszym terminie – nie później jednak niż do 30 listopada 2023r, z zachowaniem prawa do otrzymania  dofinansowania z ZFŚS.

11. Ustala się następujące progi dochodowe w relacji do średniego dochodu brutto na członka rodziny:

 Próg  dochodowy I  II 
Średni dochód brutto na członka rodziny (w PLN ) do  3600 powyżej  3600

12. Pracownik może skorzystać również z następujących świadczeń dodatkowych:

 • Świadczenie mikołajkowe dla dzieci urodzonych w latach 2010 – 2020;
 • imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjno – sportowe organizowane przez Związki Zawodowe i Firmę.

 

 Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki

13. Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki zostanie wypłacone uprawnionym pracownikom w formie przelewu na konto bankowe w dniu 15 czerwca 2023 r. Świadczenie będzie wypłacone  pracownikom zatrudnionym na dzień wypłaty.

14. Pracownicy, którzy w uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu itp.) złożą oświadczenie po terminie 31 maja 2023 r. otrzymają pełne dofinansowanie w dniu 15 grudnia 2023 r. Pracownicy nowo zatrudnieni w 2023 roku otrzymają dofinansowanie w dniu 15   grudnia 2023 r. niezależnie od terminu złożenia oświadczenia. Dla pracowników wymienionych w niniejszym punkcie, ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa w dniu 30 listopada 2023 r. Świadczenie będzie wypłacone pracownikom zatrudnionym w dniu wypłaty.

15. Ustala się następujące progi dochodowe oraz kwoty świadczenia

Próg  dochodowy I  II
Średni dochód brutto na członka rodziny (w PLN) do 3600 powyżej 3600
Wysokość  dofinansowania (w PLN) 1400 1300

Świadczenia mikołajkowe w formie gotówki dla dzieci

16. Świadczenie przysługuje pracownikom, którzy posiadają  dzieci  urodzone w latach 2010 – 2020 zgodnie z poniższą tabelą:

Średni dochód brutto na członka rodziny (w PLN ) Wartość świadczenia (w PLN)
do 3600 200
powyżej 3600 180

17. W przypadku jeżeli w Firmie pracują obydwoje rodzice, to otrzymują oni jedno świadczenie na jedno dziecko spełniające warunek zawarty w punkcie 16.

Działalność kulturalno – oświatowa i  rekreacyjno – sportowa organizowana przez Związki Zawodowe

18. Środki ZFŚS  mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej  i  rekreacyjno – sportowej organizowaną przez Związki Zawodowe dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Pomoc  materialna

19. Pracownicy Firmy, emeryci, renciści oraz pracownicy, którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Firmą Oponiarską mogą być objęci pomocą materialną w formie zapomogi dla osób dotkniętych  wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Zapomogi udzielane są w ramach środków przewidzianych w planie ZFŚS na 2023 r. na pomoc materialną, po uprzednim złożeniu odpowiednio udokumentowanego „Wniosku o udzielenie  zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

20. Wnioski na zapomogi dla w/w osób pobiera się i składa w Punkcie Obsługi Pracownika.

21. Osoba ubiegająca się o zapomogę ze środków ZFŚS w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku jako „ Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie” jest zobowiązana przedłożyć do wglądu deklaracje podatkowe PIT – własne  i członków rodziny za rok ubiegły (PIT  – 11 , PIT – 40A/11A lub  zeznanie podatkowe  PIT – 37).

22. Wnioski pracowników, emerytów i rencistów oraz byłych pracowników, którzy przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku  pracy z Firmą Oponiarską rozpatruje  Komisja Socjalna składająca się z przedstawiciela Zespołu Płac, przedstawicieli Związków Zawodowych  działających w Firmie, a w przypadku  emerytów i rencistów oraz byłych  pracowników, którzy przeszli na  zasiłek lub świadczenie przedemerytalne dodatkowo z udziałem przedstawiciela Klubu Seniora.

23. Kryteria przyznawania zapomóg dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników, którzy  przeszli na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne oraz członków ich rodzin stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

24. Wysokość zapomogi jest uzależniona od sytuacji materialnej, rodzinnej oraz przedłożonej dokumentacji oraz decyzji Komisji socjalnej.

Postanowienia końcowe

25. Wszystkie formy dofinansowania ze środków ZFŚS uzgodnione przez Pracodawcę i Związki Zawodowe mają charakter uznaniowy i nie podlegają roszczeniom ze strony osób wymienionych w punkcie 3 powyższych zasad.

26. Powyższe zasady dotyczące korzystania z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikają z zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i obowiązują w 2023 roku.

    Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – „Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i  materialnej pracownika”
 • Załącznik nr 2 – „Kryteria przyznawania zapomóg”
 • Załącznik nr 3 – „ Plan wydatków ZFŚS w 2022 r.”
 • Załącznik nr 4 – „ Plan wydatków Klubu Seniora”