W dniu 13. stycznia 2009 roku Zarząd Firmy przedstawił Związkom Zawodowym propozycje zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy:

– całkowita likwidacja nagrody jubileuszowej ( warunki do uzgodnienia)
– nagroda okolicznościowa – zamiana na nagrodę roczną uzależniona od wyników Firmy
– dodatek 4-ro brygadowy włączony w płacę zasadniczą
– dodatek świąteczny obniżenie

– odprawy w przypadku konieczności redukcji zatrudnienia lub zmianami organizacyjnymi obniżyć do okolo 1000 zł za każdy rok pracy w Firmie
– likwidacja odzieży i środków czystości dla pracowników nieobjętych przepisami prawa(KP)
– reforma systemu premiowego i wysługi 

Z Biuletynu Dyrektora ds. Personalnych

Wypowiedzenie  ZUZP

W dniu 22 grudnia 2008 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wypowiedział dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Stary ZUZP będzie obowiązywał do końca marca 2009 roku.

Decyzja o wypowiedzeniu ZUSP jest podyktowana koniecznością dostosowania wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce do kryzysu panującego na europejskim rynku oponiarskim. Obecnie ZUSP zobowiązuje Zarząd Spółki do ponoszenia różnego rodzaju wydatków (premie, dodatki, nagrody, odprawy) niezależnie od rezultatów osiąganych przez firmę i poszczególne osoby. To obciążenie, które – zdaniem Zarządu – osłabia Spółkę i staje się poważnym zagrożeniem finansowym w warunkach kryzysu.

Zarząd proponuje wypracowanie nowego dokumentu, bardziej dostosowanego do obecnych warunków i dających większe szanse na dalszy rozwój naszej firmy.

Reorganizując dotychczasowy system wynagrodzeń i świadczeń Firma będzie mogła lepiej i bardziej elastycznie zarządzać środkami finansowymi, co ma olbrzymie znaczenie w dobie globalnego kryzysu w branży motoryzacyjnej, który już negatywnie wpływa na sprzedaż naszych opon.

Aby zrealizować te plany, Zarząd Firmy jest gotowy podjąć ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce negocjacje, dotyczące treści nowego dokumentu regulującego prawa i obowiązki pracowników Firmy.

Dodano: 13 stycznia 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara