Porozumienie płacowe na 2008 r. zawarte  w  dniu  01.04.2008
pomiędzy  reprezentacją  Związków  Zawodowych a  Zarządem  Spółki

1. Każdy pracownik zatrudniony w Firmie na czas nieokreślony , z dniem  1 kwietnia  otrzyma podwyżkę  stawki wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości :
– stanowiska nierobotnicze – wzrost stawki miesięcznej o  95 zł.
– stanowiska robotnicze – wzrost stawki godzinowej o  0.56 zł.

2.  Dodatkowo  zostanie  utworzona pula środków w wysokości równej
iloczynowi  kwoty  5 zł. i  ilości  pracowników  najwyżej ocenionych ,
która pozostanie w dyspozycji Dyrektora ds. Personalnych .

3 .Środki  na  wzrost  wynagrodzeń,  o  których  mowa  w  punkcie 1 i 2
uruchomione  zostaną  z  dniem  1 kwietnia 2008 r.

4. 15-go lipca 2008  pracownikom  Firmy /łącznie z zatrudnionymi  w ramach programu „ staż- nauka zawodu „/ zostanie wypłacona jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 540 zł. brutto .
Do otrzymania nagrody uprawnieni będą pracownicy :
–  zatrudnieni w Firmie na dzień 1 kwietnia 2008 i w dniu  jej wypłaty
oraz
–  nienagannie wykonujący pracę  w 2008 r. tj. nie zostali ukarani
pisemną naganą lub upomnieniem.

5. Programy: zakupu  opon oraz rozszerzenia dotychczasowego zakresu usług medycznych  będą przedmiotem odrębnych ustaleń między stronami, które odbędą się do końca czerwca 2008 i  zostaną uruchomione  w 2008r.

Dodano: 8 kwietnia 2008
Dodano przez: Sławomir Bezara