Zarząd
Firmy Oponiarskiej
Dębica Spółka Akcyjna

Zgodnie z obowiązującym w Firmie Oponiarskiej Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy termin negocjacji wielkości środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasad ich dystrybucji na 2007r. upływa dn.31.03.2007r. a

w przedstawionym powyżej terminie strony nie  doszły do porozumienia w w/w kwestii.

Związki Zawodowe przedstawiły na piśmie cztery propozycje podwyżek płac na 2007r. które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Firmy.

23.03.2007r. na spotkaniu negocjacyjnym Pani Dyrektor ds. Personalnych zobowiązała się do przedstawienia w imieniu Zarządu Firmy pisemnej propozycji Zarządu podwyżek płac na 2007r. najpóźniej do dnia 27.03.2007r., co nie zostało dotrzymane.

W związku z powyższym Związki Zawodowe żądają podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej jak w pisemnej propozycji z dnia 23.03.2007r.

Zdaniem Związków Zawodowych przedstawione żądanie nie spowoduje zagrożenia konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego Firmy.

Nasze przekonanie opieramy na przedstawionych wynikach ekonomiczno-finansowych Firmy , osiągniętych między innymi ciągle wzrastającą wydajnością pracy , wzrostem produkcji , obniżaniem kosztów pracy , dalszym spadkiem zatrudnienia , ciągle wzrastającym zaangażowaniem załogi w osiąganiu coraz to lepszych wyników .

Oczekujemy pisemnej odpowiedzi na nasze żądania w terminie do 06.04.2007r

Nie uwzględnienie naszych żądań w w/w  terminie spowoduje , że Związki Zawodowe podejmą działania wynikające z Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dodano: 14 lipca 2007
Dodano przez: Sławomir Bezara