Dębica, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Komunikat do Pracowników

Zasady korzystania z dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2020:

  1. Okres obowiązywania zasad Funduszu to okres od 1 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021r.
  2. Dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:
  • dofinansowanie wypoczynku
  • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
  • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej
  • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
  • karty podarunkowe mikołajkowe dla dzieci
  1. Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie ze środków ZFŚS składają własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika” podając dochód przypadający na członka rodziny za rok 2019.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020r. drogą mailową na adres: punkt_obslugi_pracownika@goodyear.com, lub u specjalistów personalnych na wydziałach.

Pracownicy, którzy w uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu itp.) nie złożą oświadczenia do dnia 22 maja 2020r., oraz pracownicy nowo przyjęci w 2020r., mają prawo złożyć oświadczenie w późniejszym terminie, z zachowaniem prawa do otrzymania dofinansowania z ZFŚS.

  1. Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w formie gotówki zostanie wypłacone uprawnionym pracownikom przelewem na konto bankowe w dniu 15 czerwca 2020r.

Pracownicy, którzy złożą oświadczenia w terminie po 22.05.2020 oraz pracownicy nowo przyjęci w 2020 roku, otrzymają dofinansowanie w dniu 15 grudnia 2020r.

Świadczenie będzie wypłacone uprawnionym pracownikom zatrudnionym w Spółce w dniu wypłaty dofinansowania.

Ustala się następujące progi dochodowe w relacji do średniego dochodu brutto na członka rodziny:

Próg dochodowy I II
Średni dochód brutto na członka rodziny do 2600,00 zł powyżej  2600,00 zł
Wysokość dofinansowania 1300,00 zł 1100,00 zł
  1. Karty podarunkowe mikołajkowe dla dzieci przysługują pracownikom, którzy posiadają dzieci urodzone w latach 2007 – 2017 zgodnie z poniższymi kryteriami.
Średni  dochód brutto na członka rodziny Wartość bonu
do  2600,00 zł 190,00 zł
powyżej 2600,00 zł 170,00 zł

Jeżeli w Firmie pracuje obydwoje rodziców, to otrzymują oni jedną kartę mikołajkową na każde dziecko spełniające powyższy warunek.

Załącznik:

Komisja Socjalna

Dodano: 5 maja 2020
Dodano przez: Sławomir Bezara