Dębica dn. 7 maja 2017 r.

Zarząd

Firmy  Oponiarskiej

Dębica  Spółka  Akcyjna

Z uwagi na rozpoczynające się w dniu 7 maja negocjacje płacowe na 2018 rok, działające w Firmie Związki Zawodowe, przedstawiają wspólne stanowisko negocjacyjne.

  1. Podwyżka płacy zasadniczej z dniem 1 stycznia 2018 roku o kwotę 250

złotych/ pracownika. ( 6 % )

  1. Podwyżka od dnia 1 stycznia 2018 roku dodatku nocnego do poziomu 20% średniej stawki godzinowej na stanowiskach robotniczych liczonej na koniec roku poprzedzającego wprowadzenie podwyżki, (opcjonalnie podwyżka dodatku o 0,50 zł tj. do kwoty  4 zł/godzinę ).
  1. Wprowadzenie dodatku  za pracę w sobotę w wysokości 25% indywidualnej stawki osobistego zaszeregowania/ godzinę.
  2. Podwyżka miesięcznej składki na Fundusz Emerytalny AVIVA o 10 złotych,  tj. do kwoty 250 zł/pracownika.

Uzasadniając swoje stanowisko negocjacyjne  Związki Zawodowe zwracają uwagę na systematyczną poprawę na rynku pracy i coraz większą presję płacową.  Nie bez znaczenia jest również problem z pozyskaniem, a następnie utrzymaniem pracowników w naszej Firmie, zwłaszcza w sytuacji konieczności pracy w systemie 4 – brygadowym. Zwracamy również uwagę na fakt, iż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w kwietniu 2017 r. wyniosło 4 489 złotych podczas gdy w TC Dębica 4198 złotych czyli o blisko 300 złotych mniej.

Kolejnym argumentem jest prognozowany przez Ministerstwa Finansów oraz NBP wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw który ma wynieść w 2017 roku  ni mniej niż 5%.

Związki Zawodowe pragną również zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo ubiegłorocznej podwyżki dodatku nocnego o 0,50 zł/godzinę, w dalszym ciągu poziom wynagrodzenia za pracę w porze nocnej jest niższy od stawek obowiązujących w firmach z naszej branży. Jest również nieadekwatny do  wysiłku jaki ponoszą pracownicy pracujący w porze nocnej. Dla  przypomnienia dodatek nocny w  Bridgestone wynosi 8 zł/ godzinę, natomiast  w Michalin blisko 5 zł.  Związki Zawodowe stoją na stanowisku, że dodatek za pracę w porze nocnej powinien być określony systemowo i wynosić ustawowe 20%, jednak nie od płacy minimalnej, a od średniej stawki godzinowej na stanowiskach robotniczych w Firmie.

Poza tym Związki Zawodowe uważają, iż zasadnym jest  wprowadzenie  dodatku  za pracę w soboty w wysokości co najmniej 25% indywidualnej stawki osobistego zaszeregowania. Jest to podyktowane troską o większą dostępność pracowników w soboty oraz niedogodnościami wynikającymi dla pracowników w związku z pracą w tym dniu tygodnia.

Mając na uwadze powyższe, Związki Zawodowe uważają, że sytuacja finansowa  Firmy jest  dobra i  pozwala na realizację  oczekiwań pracowników zawartych w niniejszym stanowisku negocjacyjnym.

Dodano: 8 czerwca 2017
Dodano przez: Sławomir Bezara