solidarnosc-zwiazki-zawodowe-cbosWedług ostatniego badania CBOS działalność związków zawodowych w Polsce spotyka się w niemal  równej mierze z aprobatą, co z krytyką. Dwie piąte badanych (39%) sądzi, że jest ona korzystna dla kraju, przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia Polaków (36%).  Jednak w ciągu ostatniego roku wzrosło przekonanie o skuteczności związkowców, prawdopodobnie za sprawą sukcesu górników z Kompanii Węglowej w negocjacjach z rządem.
Postrzeganie działalności związków zawodowych w Polsce jest zróżnicowane. Niemal dwie piąte badanych (39%) sądzi, że jest ona korzystna dla kraju, przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia (36%), natomiast pozostali (25%) nie mają sprecyzowanej opinii w tej kwestii.
Od zeszłego roku wzrosła liczba osób przekonanych o skuteczności związków zawodowych. Prawdopodobnie wpłynęły na to protesty górników i będące ich konsekwencją porozumienie zawarte z rządem. Niemal połowa badanych (46%) uważa, że związki zawodowe mają w Polsce zbyt mały wpływ na decyzje władz, natomiast blisko jedna piąta (18%) – że jest on zbyt duży. Co szósty respondent (16%) określa go jako odpowiedni, tzn. taki, jaki mieć powinny.
Organizowaną w styczniu i lutym akcję protestacyjną górników popierała ponad połowa Polaków (56%), w tym jedna czwarta (26%) w sposób zdecydowany, natomiast ponad jedna trzecia (36%) zaliczała się do jej przeciwników. Mimo że większość Polaków popierała protesty związkowców, to ponad połowa (54%) nie identyfikowała się z nimi.
Protesty związków zawodowych we wrześniu 2013 roku cieszyły się większą aprobatą społeczną, jednak wynikało to stąd, że ich cele były uniwersalne, nie ograniczały się do konkretnej branży czy grupy zawodowej, a ogólnym hasłem była krytyka rządu i obrona praw pracowniczych.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11–18 marca 2015 roku na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: solidarnosc.org.pl

Dodano: 18 maja 2015
Dodano przez: Sławomir Bezara