W dniu 16 lipca 2014 roku Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. Związek Zawodowy NSZZ ,, Solidarność” oraz Związek Zawodowy Chemików podpisały porozumienie z Zarządem Firmy kończące Spór Zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzenia na 2014 rok.

 

uzgodniono:

1. Zostanie uruchomiona wypłata jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto dla każdego Pracownika objętego ZUZP, zatrudnionego w Spółce na dzień 21 lipca 2014. Wypłata nagrody nastąpi w dniu 1 sierpnia 2014, wraz z wynagrodzeniem za lipiec.

2. Pod koniec 2014 roku dokonany zostanie przegląd wyników za trzy kwartały 2014 roku (bazą do analizy będzie Raport Finansowy za miesiąc wrzesień 2014) i na tej podstawie rozważona zostanie możliwość uruchomienia w grudniu 2014 dodatkowych środków finansowych na:

– jednorazową nagrodę dla Pracowników lub

– dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

3. Dla grupy Pracowników ze stażem powyżej 10 lat i stawką płacy zasadniczej poniżej 16 zł brutto/godzinę zostaną uruchomione podwyżki indywidualne jeszcze w 2014 roku, po uwzględnieniu opinii przełożonych tej grupy Pracowników.

4. Strony zobowiązują się do podpisania, do 31 lipca 2014 Uzgodnienia dotyczącego programu odejść dobrowolnych (rozwiązanie stosunków pracy za porozumieniem stron) w latach 2015 i 2016 po 60 osób w każdym roku.

5. Strony zobowiązują się do podpisania, do 31 lipca 2014, Protokołu dodatkowego do ZUZP zmieniającego:

a) W Rozdziale III Art. 10 paragraf 7, na podstawie którego ustalona zostanie stała data wypłaty nagrody rocznej na 15 marca, a jeżeli ten dzień wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę, to wypłata następować będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,

b) W Rozdziale III Art. 12 paragraf 1, na podstawie którego zmieniony zostanie termin wypłatywynagrodzenia naostatni dzień roboczy bieżącego miesiąca, zamiast pierwszego dnia roboczego miesiąca kolejnego – od stycznia 2015 roku.

6.

a) Z dniem 1 stycznia 2015 zostanie uruchomiona podwyżka na 2015 rok, dla każdego Pracownika objętego ZUZP, zatrudnionego w Spółce na dzień 1 stycznia 2015, w wysokości:

  • 80 zł brutto do stawki miesięcznej płacy zasadniczej Pracowników ze stałą stawką miesięczną,
  • 0,48 zł brutto do stawki godzinowej płacy zasadniczej Pracowników ze stawką godzinową.

b) Strony zobowiązują się do podpisania, do 31 lipca 2014, Protokołu dodatkowego do ZUZP zmieniającego z dniem 1 stycznia 2015:

  • – Rozdział III Art. 1 paragraf 1, na następujący: „Wielkość środków na wzrost płacy zasadniczej oraz zasady ich dystrybucji ustalane są w drodze uzgodnień dokonywanych między Związkami   Zawodowymi a Zarządem Spółki w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczą negocjacje biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki”,
  • – Rozdział III Art. 1 paragraf 2, na następujący: „W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w paragrafie 1, Zarząd Spółki z dniem 1 kwietnia roku, którego dotyczyły negocjacje, przeznaczy na podwyżkę miesięcznej płacy zasadniczej Pracowników objętych ZUZP, kwotę stanowiącą iloczyn: (1) 95% wartości wskaźnika inflacji średniorocznej za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszonego przez GUS oraz (2) sumy miesięcznych płac zasadniczych Pracowników objętych ZUZP zatrudnionych na dzień 31 marca roku, którego dotyczyły negocjacje”,
  • c) Uzgodniona podwyżka płacy zasadniczej wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Państwową Inspekcję Pracy ww. Protokołu dodatkowego w rejestrze układów,

7. Z dniem 1 lipca 2015 dodatek za pracę w porze nocnej wzrośnie o 0,10 zł brutto, tj. z 2,90 zł brutto do 3,00 zł brutto za godzinę pracy.

8. Z dniem 1 sierpnia 2015 miesięczna składka dla Pracownika na Fundusz Ubezpieczeniowy Aviva opłacana przez Spółkę wzrośnie o 10,00 zł brutto, tj. do kwoty 220,00 zł miesięcznie brutto.

9. Pod koniec 2015 roku dokonany zostanie przegląd wyników za trzy kwartały 2015 roku (bazą do analizy będzie Raport Finansowy za miesiąc wrzesień 2015) i na tej podstawie rozważona zostanie możliwość uruchomienia w grudniu 2015 dodatkowych środków finansowych na:

– jednorazową nagrodę dla Pracowników lub

– dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10. Strony zobowiązują się do stworzenia zespołów w celu opracowania:

  • – programu motywacyjnego powiązanego z redukcją odpadów
  • – planu ewentualnego podniesienia wynagrodzeń dla Pracowników ze stażem 4-10 l ze stawką zasadniczą poniżej 16 zł brutto/godzinę, po uprzednim ustaleniu kryteriów ,z przewidywanym terminem ich wdrożenia w styczniu 2015 roku. Wszelkie dodatkowe propozycje programów motywacyjnych dla Pracowników powinny zostać zgłoszone do zespołów. Ostateczny skład zespołów zatwierdzi Dyrektor ds. Personalnych.

 

Zawarcie niniejszego Porozumienia kończy z dniem jego podpisania spór zbiorowy zgłoszony w dniu30 kwietnia 2014 przez Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A.

Dodano: 17 lipca 2014
Dodano przez: Sławomir Bezara