W dniu 29 marca 2012 roku Związki Zawodowe działające w Spółce i Zarząd  Firmy  Oponiarskiej  Dębica SA  podpisały  Porozumienie wprowadzające dodatkowe dni postoju oraz zmiany w harmonogramie czasu pracy dla następujących jednostek organizacyjnych: BT1, Z-2 (BT-2, BT-3, BT-4, PK), BT-6. oraz BT-5        
Strony uzgodniły, że w związku z zaistniałą sytuacją w w/w jednostkach organizacyjnych objętych postojami oraz zmianami harmonogramu czasu pracy obowiązują następujące zasady dotyczące pracowników:

1.Na czas przestoju na wniosek pracownika kierownik udziela pracownikowi w pierwszej kolejności wolnego technicznego, urlopu wypoczynkowego zaległego i bieżącego.  
2.W przypadku wykorzystania w całości bieżącego urlopu wypoczynkowego, na wniosek pracownika może zostać mu udzielony urlop bezpłatny.
3.Pracownicy, którzy nie będą korzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego będą mogli być zatrudnieni przy pracach zastępczych na terenie Firmy . W przypadku powierzenia pracy zastępczej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.
4.W przypadku, gdy pracownik wykorzystał w całości urlop bieżący oraz nie została mu powierzona praca zastępcza, może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, za okres, który otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania.  
Ograniczenia w pracy wynikające z postojów dotyczyć będą zarówno pracowników zatrudnionych  w bezpośredniej produkcji jak i pozostałych pracowników zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.

Dodano: 1 kwietnia 2012
Dodano przez: Sławomir Bezara