Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna. Dokonuje ona zmiany Kodeksu pracy w zakresie terminu udzielenia zaległego urlopu. W aktualnym stanie prawnym pracodawca musi udzielić zaległego urlopu za dany rok do końca marca roku następnego, natomiast zgodnie z nowelizacją – do końca września następnego roku. Nowe przepisy, jeszcze przed ich wejściem w życie, wzbudziły wiele wątpliwości co do terminu udzielenia zaległego urlopu za 2011 r. Kwestią sporną było, czy w tej sprawie należy stosować dotychczasowe zasady, czy też udzielać urlopu na podstawie nowych przepisów, tj. do końca września przyszłego roku. Zwolennicy stosowania aktualnych regulacji wskazywali, że prawo nie może działać wstecz i w związku z tym do urlopu przysługującego za 2011 r. należy stosować przepisy obowiązujące w dacie nabycia prawa do tego urlopu. Przeciwnicy takiego rozwiązania argumentowali natomiast, że ustawa wprowadzająca dłuższy termin wykorzystania zaległego urlopu nie zawiera przepisów przejściowych. Ponadto wskazywali, iż niewykorzystany urlop za 2011 r. staje się zaległym dopiero z dniem 1 stycznia następnego roku, w związku z czym do terminu jego wykorzystania należy stosować przepisy obowiązujące w dacie powstania zaległości  urlopowych.Te różnice interpretacyjne były powodem wydania w omawianej sprawie opinii przez Główny Inspektorat Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (stanowiska z dnia 5 grudnia br.). W odpowiedzi na zapytanie oba te urzędy zgodziły się z poglądem, że zaległy urlop za 2011 r. będzie można wykorzystać do końca września 2012 r., a więc zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa nowelizująca nie zawiera bowiem przepisów przejściowych, które pozwalałyby na przyjęcie odmiennej koncepcji

Dodano: 12 grudnia 2011
Dodano przez: Sławomir Bezara