K O M U N I K A T

Uchwały Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z dnia 21.01.2010r. :

Uchwała Nr 3/2010

Komisja Zakładowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów na kadencję 2010-2014 ( wybory przewodniczących Komisji Wydziałowych i Kół , członków Komisji Wydziałowych i Kół oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów )  poza zebraniem ( z urną ) ze względu na specyfikę zakładu pracy ( czterobrygadowy system  pracy ).

Uchwała Nr 4/2010

Komisja Zakładowa określiła termin prowadzenia kampanii wyborczej od dnia zebrania sprawozdawczo-wyborczego do dnia poprzedzającego wybory w danym okręgu wyborczym .

Uchwała Nr 5/2010

Zakładowa Komisja Wyborcza w uzgodnieniu z Komisjami Skrutacyjnymi poszczególnych okręgów wyborczych ustala termin wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych i wywiesza informację o terminie wyborów na tablicach ogłoszeń.

Uchwała Nr 6/2010

W przypadku , gdy wybory będą przeprowadzane przez okres dłuższy niż
1 dzień i nie będzie ciągłości głosowania ( np. na nocnej zmianie nie będzie w danym okręgu przeprowadzane głosowanie ) należy bezpośrednio po zakończeniu głosowania przekazać urnę do Zakładowej Komisji Wyborczej  w celu jej zabezpieczenia. Przy obliczaniu wyników głosowania przez Komisje Skrutacyjne musi być obecny przedstawiciel Zakładowej
Komisji Wyborczej.

Dodano: 22 stycznia 2010
Dodano przez: Sławomir Bezara