W związku z tym, iż kadencja Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy zbliża się do końca, Związki Zawodowe działające w T.C. Dębica S.A. opracowały i przyjęły nowy Regulamin
Wyborów ZSIP, który przedstawiamy poniżej.

Regulamin wyborów społecznego inspektora pracy

Działające w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Zakładowe Organizacje Związkowe:
Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”
Związku Zawodowego Chemików
w dniu 21 lipca 2009 roku ustaliły na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 roku z późn. zm następujące zasady przeprowadzania wyborów zakładowego społecznego inspektora pracy, oddziałowych społecznych inspektorów pracy, grupowych społecznych inspektorów pracy.

§1

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy.

§2

Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają organizacje związkowe na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu wyborów.

§3

Struktura społecznej inspekcji pracy w zakładzie złożona będzie:
• – z zakładowego społecznego inspektora pracy
• – z oddziałowych społecznych inspektorów pracy
• – grupowych społecznych inspektorów pracy
i będzie stanowiła załącznik nr 1 do regulaminu

§4

Czynne prawo wyborcze, a więc prawo do wybierania przysługuje każdemu pracownikowi zakładu pracy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz bez względu na staż pracy w zakładzie.

§5

Bierne prawo wyborcze, a więc prawo zostania społecznym inspektorem
pracy, przysługuje pracownikowi zakładu, który pracuje, co najmniej 5 lat w branży oponiarskiej i co najmniej 2 lata w zakładzie, którzy są członkami związku zawodowego i nie zajmują stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy. Zakładowe organizacje związkowe mają prawo ustalić, że społecznym inspektorem pracy może być pracownik niebędący członkiem związku zawodowego.
Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy innej niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia, nie posiadaj ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego w wyborach

§6

Dopuszcza się możliwość kandydowania SIP na kolejne kadencje.
Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy( kursy szkolenia z zakresu SIP).Koszty szkolenia SIP w tym zakresie pokrywa zakład pracy.

§7

Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata.

§8

Kandydatów na SIP mogą zgłaszać poszczególni pracownicy lub ich grupy do zakładowych i wydziałowych organizacji związkowych, najpóźniej na 7dni przed głosowaniem
Zgłoszony kandydat winien wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie.

§9

Wybory społecznej inspekcji pracy odbywają się na zebraniu załogi zwołanym przez kierownika zakładu pracy na wniosek przynajmniej jednej z zakładowych organizacji związkowych w uzgodnionym terminie.
O miejscu, terminie i celu zebrania kierownik zakładu pracy powiadamia pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń stosownego zarządzenia, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Kierownik zakładu pracy zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrania.

§10

W celu przeprowadzenia wyborów Zakładowe organizacje związkowe powołują komisję wyborczą, w której skład wchodzi po dwoje przedstawicieli z danej organizacji związkowej.
Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować w wyborach na Społecznych Inspektorów Pracy.
Do zadań komisji wyborczej należy:
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o powołaniu komisji wyborczej,
 wywieszenie regulaminu wyborów na tablicy ogłoszeń,
 ustalenie ilości tur do głosowania
 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na SIP,
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed wyborami, listy zgłoszonych kandydatów,
 przygotowanie listy obecności pracowników na zebraniu wyborczym,
 przygotowanie kart do głosowania,
 prowadzenie zebrania,
 pisemne powiadomienie kierownika zakładu pracy o wyborze SIP,
 zabezpieczenie dokumentów z zebrania, w tym kart do głosowania i przekazanie ich zakładowym organizacjom związkowym.

§11

Porządek zebrania sprawozdawczo –wyborczego Grupowych i oddziałowych inspektorów pracy.
1.Wybór Przewodniczącego zebrania
2.Wybór protokolanta
3.Wybór komisji skrutacyjnej
4.Sprawozdanie SIP za okres kadencji
5. Zgłoszenie kandydatów na SIP
6.Dyskusja i przyjęcie wniosków

§12

Procedura wyborcza Grupowych i Oddziałowych Społecznych Inspektorów    Pracy

1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy danej jednostki    organizacyjnej.
2.Wybory są prawomocne, jeżeli weźmie w nich udział, co najmniej 50 % +1 ogólnej liczby pracowników danej jednostki organizacyjnej.
3.Głosuje się za pomocą karty do głosowania w głosowaniu tajnym.
4. Na karcie kandydaci umieszczani są w porządku alfabetycznym.
5. Głosuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata
6. Głos uznaje się za nieważny gdy :
a. uprawniony do głosowania odda kartę do głosowania bez wyraźnego znaku X przy kandydacie
b. gdy znak X znajduje się przy większej liczbie kandydatów niż miejsc    mandatowych
c. z dopisanymi nazwiskami
d. przekreśloną listą
e. gdy liczba oddanych kart do głosowania przekracza liczbę wydanych kart
7. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał największą ilość głosów jednak nie mniej niż 50% głosów ważnych.
8. w przypadku nie spełnienia przez kandydatów warunków określonych w pkt.7 głosowanie w drugiej i każdej następnej turze odbywa się w takim    samy trybie jak w głosowanie w turze pierwszej.
9. Grupowego Inspektora Pracy (wybory bezpośrednie) wybierają wszyscy pracownicy danej komórki w głosowaniu tajnym. Z wyborów sporządza się    protokół, który przekazany jest do organizacji związkowych.
10.Oddziałowego Inspektora Pracy(wybory pośrednie) wybierają w głosowaniu tajnym lub za ich zgodą w sposób jawny Grupowi Inspektorzy Pracy. Z    wyborów sporządza się protokół, który przekazany jest do organizacji związkowych.
11.Zakładowego inspektora Pracy(wybory pośrednie) wybierają w głosowaniu tajnym lub za ich zgodą w sposób jawny Oddziałowi i Grupowi Inspektorzy   Pracy w obecności Komisji Wyborczej. Z wyborów sporządza się protokół.

§13   

Na miejsce Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy wybranego na Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające, których termin zostanie ustalony po zakończeniu całego cyklu wyborczego.

§14

Wybory uzupełniające, w trakcie kadencji, przeprowadza się w przypadku:

•- odwołania wybranego Społecznego Inspektora Pracy danego szczebla
•- rezygnacji wybranego Społecznego Inspektora Pracy danego szczebla
•- inicjatywy pracowników w okręgach wyborczych, w których nie dokonano wyboru Społecznego Inspektora Pracy w normalnym trybie.

Komisje Wyborcza, której zadaniem biedzie organizacja i przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, powołuje: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wraz z Oddziałowymi
Społecznymi Inspektorami Pracy.
Odwołanie Społecznego Inspektora pracy każdego szczebla może nastąpić na podstawie Art.7 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy.                                
Z wyborów sporządza się protokół, który przekazany jest do organizacji związkowych.
Wszelkie sporne kwestie wyjaśniane będą przez Organizacje Związkowe organizujące wybory.

W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy.

NSZZ „Solidarność” Z.Z.”Chemików”

Dodano: 21 lipca 2009
Dodano przez: Sławomir Bezara